Board Of Directors

TAN_SRI_DATO_SRI_DR-_SAMSUDIN_BIN-HITAM.jpg
Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin bin Hitam
(Chairman, Independent Non-Executive Director)
Pn-Yulina.jpg
Yulina binti Baharuddin
(Non-Independent Executive Director)
Dato-Feizal.jpg
Dato' Faisal Zelman bin Datuk Abdul Malik
(Independent Non-Executive Director)
Onn_Kien_Hoe.jpg
Onn Kien Hoe
(Independent Non-Executive Director)
RobinLee.jpg
Robin Lee
(Independent Non-Executive Director)