Board Of Directors

Tansri-Samsuddin.jpg
Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin bin Hitam
(Chairman, Independent Non-Executive Director)
Pn-Yulina.jpg
Yulina binti Baharuddin
(Non-Independent Executive Director)
Mr-Onn.jpg
Onn Kien Hoe
(Independent Non-Executive Director)
Dato-Feizal.jpg
Dato' Faisal Zelman bin Datuk Abdul Malik
(Independent Non-Executive Director)